Cơ sở dữ liệu

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

WP phpMyAdminChiếm tài nguyên hosting, thay vì đó chúng ta có thể thao tác ngay trong Hosting 1 cách nhanh chóng hơn.

Sử dụng phpMyAdmin được tích hợp vào bảng điều khiển Hosting

WP DBManagerChiếm tài nguyên hosting, thay vì đó chúng ta có thể thao tác ngay trong Hosting 1 cách nhanh chóng hơn.

Sử dụng phpMyAdmin được tích hợp vào bảng điều khiển Hosting

Bài viết / Trang

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

WP PageNavi StylePlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP-PageNavi.

Related Posts for WordPressPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shareaholic | share buttons, analytics.

Yet Another Featured Posts Plugin (YAFPP)Plugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shareaholic | share buttons, analytics.

Bảo mật

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Acunetix WP SecurityPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security.

WordPress Beta TesterLà bản thử nghiệm, không được phép sử dụng trên môi trường Hosting.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security.

Keyy Two Factor Authentication (like Clef)Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

P3 (Plugin Performance Profiler)Plugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

CopySafe Web ProtectionPlugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

CopySafe PDF ProtectionPlugin kém bảo mật.

Sử dụng plugin iThemes Security hoặc Wordfence Security

Hiệu suất website

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

DB Cache ReloadedPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

DB Cache Reloaded FixPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WP-Cache.comPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WordPress Gzip CompressionPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

SG OptimizerPlugin không hỗ trợ cache tốt nhất trên môi trường Hosting tại Shost

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

WP Fastest CacheTối ưu Cache có hỗ trợ cho công nghệ CDN. Chiếm dụng tài nguyên server.

Sử dụng plugin WP Rocket hoặc Swift Performance.

P/s: Miễn phí khi dùng dịch vụ managed wordpress hosting tại shost

Sao lưu & Di chuyển dữ liệu

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Tối ưu SEO

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

Yoast BreadcrumbsPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

WP Google AnalyticsPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

HeadSpace2 SEOPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Link Juice KeeperPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

.html on PAGESPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

Google XML Sitemap for ImagesPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

 

Google XML Sitemap for MobilePlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Google XML Sitemap for VideosPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math

WP Robots TxtPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Tweet BlenderPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Yoast SEO hoặc Rank Math.

Chức năng khác

Plugin

Nguyên nhân

Giải pháp thay thế

SoundCloud ShortcodePlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin SoundPress Plugin.

Uber Login LogoPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Helper.

SociablePlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Shared Counts

Post-Plugin LibraryPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WordPress Popular Posts

Ultimate TinyMCEPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin TinyMCE Advanced

Rus-To-LatPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Cyr-To-Lat.

Exclude PagesPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Exclude Pages From Menu.

Configure SMTPPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin WP Helper.

jQuery Lightbox For Native GalleriesPlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Jetpack.

StatPress Dashboard Widget LitePlugins này đã lỗi thời, không được update.

Sử dụng plugin Jetpack.